HS1015 Byggstyrning 7,5 hp

Construction Management

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • upprätta tid- och strukturplaner digitalt och beräkna byggtider och ange kritiska linjer
 • upprätta arbetskraftsdiagram och utföra resursfördelning
 • beräkna och fastställa enhetstider och kapaciteter med hjälp av befintligt dataprogram
 • beräkna material- och arbetskostnader
 • beräkna driftskostnader och kostnader för arbetsledning
 • upprätta anbudssammanställning och anbudsutformning
 • utföra ekonomiska avstämningar och prognoser
 • tillämpa ledarskap och teamutveckling
 • tillämpa grundläggande entreprenadjuridik
 • upprätta APD-plan som planeringsverktyg
 • kunna beakta byggstyrning ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar de centrala delarna i anbudskalkylering:

 • tidsbegrepp
 • kapacitetsberäkningar
 • resursfördelning, material- och arbetskostnadsberäkningar
 • beräkning av driftskostnader

Vidare behandlas upprättande av anbudssammanställning och utformning av anbud.

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar samt inlämningsuppgifter.

Behörighet

AF1722 Byggprocessen eller HS1006 Byggprocessen
AF1742 Byggekonomi och kvalitet

Litteratur

Johansson, Thomas: Kompendium i Byggstyrning
Johansson, Thomas: Exempelsamling i Entreprenadjuridik
Nordstrand, Uno: Byggstyrning
Allmänna bestämmelser, AB04

Examination

 • TENA - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (minst betyg E) samt godkända inlämnade övningsuppgifter. 
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Johansson (thojoh@kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer 6H3202

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.