HS1015 Byggstyrning 7,5 hp

Construction Management

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Tidsbegrepp
 • Kapacitetsberäkningar
 • Resursfördelning, material- och arbetskostnadsberäkningar
 • Beräkning av driftskostnader
 • Ledarskap
 • Entreprenadjuridik
 • Anbudssammanställning

Lärandemål *

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • upprätta tid- och strukturplaner inkl. arbetskraftsdiagram och resursfördelning
 • beräkna och fastställa material- och arbetskostnader, enhetstider och kapaciteter
 • beräkna driftskostnader och maskinkostnader för arbetsledning
 • upprätta anbudssammanställning och anbudsutformning inkl. anbud
 • utföra ekonomiska avstämningar och prognoser
 • tillämpa ledarskap och teamutveckling
 • tillämpa grundläggande entreprenadjuridik
 • upprätta APD-plan med hjälp av planeringsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TENA - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (TENA) samt övningsuppgifter (ÖVNA).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Magnus Helgesson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1015

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Thomas Johansson (thojoh@kth.se)

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer 6H3202