HS1023 Projektering av ett husprojekt 7,5 hp

Structural Design of a House Project

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

  • Föreläsningar inom ämnet
  • I projektform utföra konstruktionsberäkningar och ritningar av ett hus

Lärandemål *

Målformulering för betyg E:

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • dimensionera olika konstruktionsdelar i ett hus och presentera sina resultat i form av beräkningar och ritningar
  • visa förmåga att arbeta i projekt
  • visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och konstruktionskurserna

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1008 Konstruktionsteknik 
HS1021 Stål- och träkonstruktion 
eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur från kurserna Byggmekanik 1, Byggmekanik 2, Konstruktionsteknik och Stål- och träkonstruktion samt ytterligare litteratur som bestäms inför varje kurstillfälle.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PROA - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift (PROA, 5,0 hp), betygsskala A-F, samt godkänd tentamen (TENA, 2,5 hp), betygsskala A-F

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1023

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3211