HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp

Structural Design of a Infra Structural Project

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projektering av väg eller bro

Konstruktionsberäkningar, dimensionering och redovisning (beskrivning och ritningar). Föreläsningar inom ämnet

Lärandemål *

I en projektgrupp självständigt kunna dimensionera och redovisa enklare infrastruktur-konstruktioner såsom väg eller enklare bro

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
HS1015 Byggstyrning eller HS1021 Stål och träkonstruktion
eller motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Betonghandboken, konstruktion
Kurskompendium

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PROA - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift (PROA, 5,0 hp), betygsskala A-F samt godkänd tentamen (TENA, 2,5 hp), betygsskala A-F 

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1024

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3212