HS1726 Byggstyrning 7,5 hp

Construction Management

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika styrmetoder för en byggproduktion, från anbuds- till produktionsskedet
 • göra tidsplaner och produktionsplanering för ett mindre byggprojekt med hjälp av datorstöd
 • använda AMA
 • förstå vad som reglerar avtal mellan parter i byggsektorn

Kursens huvudsakliga innehåll

Kalkylering, produktionsplanering, produktionsstyrning, entreprenadjuridik.
Allmänna bestämmelser för entreprenad- och konsultbranschen.
AMA, förfrågningsunderlag och anbud.
Upphandling.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav för programmet

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HS1721 Husbyggnad
HS1731 Byggprocessen

Litteratur

Nordstrand, Uno: Byggstyrning

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) Betygsskala A-F.
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). Betygsskala P/F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Arne Haglund (arnehag@kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.