HS1726 Byggstyrning 7,5 hp

Construction Management

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kalkylering, produktionsplanering, produktionsstyrning, entreprenadjuridik.
Allmänna bestämmelser för entreprenad- och konsultbranschen.
AMA, förfrågningsunderlag och anbud.
Upphandling.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika styrmetoder för en byggproduktion, från anbuds- till produktionsskedet
  • göra tidsplaner och produktionsplanering för ett mindre byggprojekt med hjälp av datorstöd
  • använda AMA
  • förstå vad som reglerar avtal mellan parter i byggsektorn

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav för programmet

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HS1721 Husbyggnad
HS1731 Byggprocessen

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nordstrand, Uno: Byggstyrning

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) Betygsskala A-F.
Projektuppgift (PRO1; 3 hp). Betygsskala P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1726

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Arne Haglund (arnehag@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.