Hoppa till huvudinnehållet

HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HS1733 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens behandlar armerade betongkonstruktioner från grundläggande materialegenskaper till färdigställd konstruktion under belastning. Betongens sammansättning med t.ex. andel vatten, cement och tillsatsmedel behandlas och hur dessa påverkar egenskaperna under härdning och under belastning.

Dimensionering av betongkonstruktioner med enkla upplagsförhållanden ingår i kursen med verifiering av bärförmågan med avseende på böjmoment och normalkraft. Det inkluderar en översiktlig genomgång av exponeringsklasser och hållfasthetsklasser för de ingående materialen. I dimensioneringsdelen ingår även upprättandet av underlag för armeringsritningar.

Dessutom behandlas grunderna i formbyggnad och kontroll av temporära konstruktioner för byggskedet. Det inkluderar beräkningar av härdningstider för uppskattning av bärförmågan inför rivning av gjutform.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara verkningssättet för en armerad betongbalk under belastning och hur dess bärförmåga beror av betongens och armeringens materialegenskaper
  • bestämma bärförmågan för en enkelarmerad balk, pelare och platta, bestämma erforderligt armeringsinnehåll och upprätta ett tillhörande underlag för armeringsritningar
  • beskriva och värdera de faktorer som påverkar betongens hållfasthet, bearbetbarhet och uttorkning under såväl byggskedet som slutskedet
  • värdera materialval och utförandet av betongkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på resursförbrukning och beständighet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en skriftlig examen (TEN1) och en övningsuppgift (ÖVN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Annika Gram

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1733

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunilla Teofilusson (gteo@kth.se)