Hoppa till huvudinnehållet

HS1736 Anläggningsteknik, avslutande projekt 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HS1736 (VT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 •  Projektering, dimensionering samt byggande av mindre anläggningsobjekt.
 •  Kalkylering, planering och genomförande
 •  Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 •  Vattenbehov i ett samhälle
 •  Dimensionering av va-ledningar

Lärandemål

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • aktivt medverka vid projektering och byggande av mindre väg-, banvall-, tunnel-, bro- eller kajbyggnation
 • utföra enklare tids- och kostnadsberäkning av anläggningsarbete
 • dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • dokumentera arbetet i en skriftlig rapport
 • Beräkna det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • Beräkna avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • Dimensionera vatten-, spill- och dagvattenledningar från detta område

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått 80 hp i programmet samt HS1724 Anläggningsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter och Projekt (PROA; 5.0 hp) Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Tentamen (TENA; 2,5 hp). Betygsskala A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Silfwerbrand

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1736

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Ackerberg, bjorn.ackerberg@byv.kth.se