HS1736 Anläggningsteknik, avslutande projekt 7,5 hp

Civil Engineering - Final Project

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • aktivt medverka vid projektering och byggande av mindre väg-, banvall-, tunnel-, bro- eller kajbyggnation
 • utföra enklare tids- och kostnadsberäkning av anläggningsarbete
 • dra praktiska slutsatser av laborativa värden
 • dokumentera arbetet i en skriftlig rapport
 • Beräkna det totala vattenbehovet för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • Beräkna avrinningen av spill- och dagvatten för ett område med olika bebyggelsetyper och samhälleliga funktioner
 • Dimensionera vatten-, spill- och dagvattenledningar från detta område

Kursens huvudsakliga innehåll

 •  Projektering, dimensionering samt byggande av mindre anläggningsobjekt.
 •  Kalkylering, planering och genomförande
 •  Geotekniska anläggningsinriktade laborationer och fältövningar
 •  Vattenbehov i ett samhälle
 •  Dimensionering av va-ledningar

Behörighet

Uppnått 80 hp i programmet samt HS1724 Anläggningsteknik

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter och Projekt (PROA; 5.0 hp) Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Tentamen (TENA; 2,5 hp). Betygsskala A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Björn Ackerberg, bjorn.ackerberg@byv.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.