HS2011 Dagsljus och planeringsmetoder 12,0 hp

Daylight and Design Process

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs ska:

 • ha nödvändig kunskap för att kunna utföra dagsljusplanering i komplexa miljöer, såsom stadsmiljöer och byggnader. Arkitektoniska egenskaper och brukarnas behov måste analyseras och ingå i designprocessens koncept.
 • förstå relationen mellan lokala klimatförhållanden och dagsljuslösningar inomhus samt kunna föreslå en konsekvent användning av fönster, lanterniner och andra distributionssystem för dagsljus i syfte att uppnå uppställda mål.
 • kunna utföra mer avancerade dagsljusberäkningar och simuleringar.
 • ha förmåga att arrangera och samordna dagsljus och elbelysning i byggd miljö.
 • träna förmågan att utvärdera sammanhangen mellan belysning, energi och arkitektoniska kvaliteter i designprocessen.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Dagsljusegenskaper utifrån fysikaliska respektive visuellt grundade definitioner.
 • Koncept för dagsljusberäkningar och avancerade klimatbaserade dagsljusanalyser
 • Miljöeffekter och hållbarhetsfaktorer samt energiberäkningar
 • Byggnadstypologi och arkitektonisk gestaltning
 • Designmetoder för dagsljus och elbelysning i samverkan

Kursupplägg

Designmetodik IV
(interaktion i ljusdesign)

Dagsljus och människa
(hälsa, välbefinnande och kultur)

Dagsljus och byggd miljö
(arkitektur och typologi)

Energi och klimat
(dagsljusberäkningar, verktyg och synsätt)

Dagsljusplanering 
(urban-, byggnad- och produktskalorna)

Behörighet

För programstuderande:

godkänd första årskurs av Masterprogrammet; ’Architectural Lighting Design and Health’ eller motsvarande

För fristående studerande:

minst 45 högskolepoäng inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskap, ljusdesign, design eller ingenjörsutbildning samt Engelska B/Engelska 6

Litteratur

Cuttle, C. (2015). Lighting Design: A Perception-Based Approach, Routledge

Lam, W.M.C. (1977). Perception and Lighting as Formgivers for Architecture, McGraw-Hill

Lam, W.M.C. (1986) Sunlighting As Formgiver for Architecture, Van Nostrand Reinhold

DiLaura, D., Houser, K., Mistrick, R., Steffy, G. (2011). Lighting Handbook, 10th ed, IES.

Reinhart, C. (2014). Daylighting Handbook. MIT

Fontoynont, M. (1999). Daylight Performance of Buildings, Routledge

Tregenza, P., Wilson, M. (2011). Daylighting: Architecture and Lighting Design. Routledge

Löfberg, H-A. (1987) Räkna med dagsljus, SIB, Gävle (with English supplement)

Examination

 • INLA - Arbetsbok, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har två examinationsmoment, en "workbook" (INLA) och ett dagljusprojekt (PROA).

Kursen bedöms avseende prestationen på designuppgifterna och ”the workbook”, som reflekterar både förmågan till lagarbete och den individuella prestationen.

Designuppgifterna bedöms med avseende på vision och koncept, process, slutresultat samt presentation.

Den personliga inlärningsprocessen bedöms genom arbetet med ”the workbook” och betyg sätts enligt följande kriterier: mål, struktur, förmåga till analys och reflektion samt forskning.

Detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna för kursen ges vid kursstart.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på "the workbook" (rapport avseende föreläsningar, process och reflektioner) och projektet (process och seminarier) såväl som 75 % närvaro.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Ljusdesign

Kontaktperson

Isabel Dominguez (isabeld@kth.se)

Examinator

Per Fransson <per.franson@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.