ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp

Distributed Systems, Advanced Course

Kursen kompletterar distribuerade system gk och förbereder för examensarbete och forskning inom distribuerade datorsystem. Examensarbete inom ämnet är inriktade mot avancerade datorsystem med anknytning till institutionen eller inom industrin.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs komplementerar Distribuerade System, grundkurs, och förbereder studenterna för examensarbetet och doktorandstudier inom området distribuerade system.

Kursen ger studenterna grundliga kunskaper i förståelse, analys och design av distribuerade agoritmer ämnade för konstruktion av tillförlitliga distribuerade system.

Specifikt efter kursens genomförade kommer studenten att:

 • Kunna specifiera egenskaper hos distribuerade algoritmer, det så kallade liveness och safety egenskaper.
 • Förklara de olika modeller för distribuerade system, inklusive fel och tids modeller.
 • Behärska grundliggande algoritmer för felupptäckning, ledareval, broadcast och multicast, grundläggande gemensamtminne i distribuerade system, agreement protokol, och gruppkommunikation.
 • Öva i design och implementering av valda distribuerade algoritmer i middleware avsedd för gruppkommunikation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Topics:

 • Models of distributed algorithms
 • Event-based programming
 • Failure detectors and leader elections
 • Reliable broadcast and epdimic algorithms
 • Shared memory models
 • Consensus and agreement
 • Group communication and view synchrony
 • Stabilization algorithms
 • Impossibility proofs

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Allmän kunskap i distribuerade system och grundlaggande logic (enkla bevistekniker)

Litteratur

Reliable Distributed Programming, Rachid Guerraoui and Luis Rodrigues
Upplaga: Förlag: Springer År: 2006. ISBN: 3-540-28845-7 

Övrig litteratur:

Textbook: Gerard Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Second Edition, Cambridge University Press, ISBN +-521-79483-8.  

Textbook: Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, Wiley Series on Parallel and Distributed Computing

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborationskurs (LAB1; 3 hp)
Tentamen (TEN1; 4,5 hp)

Midterm Tentamen (10 poäng) har 10% vikt och ges som bonus poäng. Skriftig tentamen (TEN1; 4.5 hp) (70 poäng) har 70% vikt av det totala betyget.Den praktiska delen av kursen (LAB1; 3 hp) består av 4 moment, tre moment är obligatoriska (3 hp) och ger 30 poäng (30% vikt) och den fjärde ger 10 extra bonus poäng.

För slutbetygsättning gäller följande:

A: 90 poäng eller högre
B: 75-89 poäng
C: 65-74 poäng
D: 55- 64 poäng
E: 45-54 poäng
Fx: 40-44 poäng
F: mindre än 40 poäng 

För godkänd (E eller högre) gäller att:

 • Studenten har genomfört den obligatoriska delen av LAB1.
 • Studenten skall kunna förklara de olika modeller för distribuerade system.
 • Studenten skall kunna specifiera egenskaper hos distribuerade algoritmer.

För högre betyg gäller att:

 • Studenden skall behärska de grundliggande algoritmer enligt tentamens frågor.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Seif Haridi <haridi@kth.se>

Övrig information

Kursen ges i Kista

Påbyggnad

Examensarbete, forskarutbildning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.