Hoppa till huvudinnehållet

ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen kompletterar distribuerade system gk och förbereder för examensarbete och forskning inom distribuerade datorsystem. Examensarbete inom ämnet är inriktade mot avancerade datorsystem med anknytning till institutionen eller inom industrin.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ID2203 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Topics:

 • Models of distributed algorithms
 • Event-based programming
 • Failure detectors and leader elections
 • Reliable broadcast and epdimic algorithms
 • Shared memory models
 • Consensus and agreement
 • Group communication and view synchrony
 • Stabilization algorithms
 • Impossibility proofs

Lärandemål

Denna kurs komplementerar Distribuerade System, grundkurs, och förbereder studenterna för examensarbetet och doktorandstudier inom området distribuerade system.

Kursen ger studenterna grundliga kunskaper i förståelse, analys och design av distribuerade agoritmer ämnade för konstruktion av tillförlitliga distribuerade system.

Specifikt efter kursens genomförade kommer studenten att:

 • Kunna specifiera egenskaper hos distribuerade algoritmer, det så kallade liveness och safety egenskaper.
 • Förklara de olika modeller för distribuerade system, inklusive fel och tids modeller.
 • Behärska grundliggande algoritmer för felupptäckning, ledareval, broadcast och multicast, grundläggande gemensamtminne i distribuerade system, agreement protokol, och gruppkommunikation.
 • Öva i design och implementering av valda distribuerade algoritmer i middleware avsedd för gruppkommunikation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Allmän kunskap i distribuerade system och grundlaggande logic (enkla bevistekniker)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Reliable Distributed Programming, Rachid Guerraoui and Luis Rodrigues
Upplaga: Förlag: Springer År: 2006. ISBN: 3-540-28845-7 

Övrig litteratur:

Textbook: Gerard Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Second Edition, Cambridge University Press, ISBN +-521-79483-8.  

Textbook: Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, Wiley Series on Parallel and Distributed Computing

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationskurs (LAB1; 3 hp)
Tentamen (TEN1; 4,5 hp)

Midterm Tentamen (10 poäng) har 10% vikt och ges som bonus poäng. Skriftig tentamen (TEN1; 4.5 hp) (70 poäng) har 70% vikt av det totala betyget.Den praktiska delen av kursen (LAB1; 3 hp) består av 4 moment, tre moment är obligatoriska (3 hp) och ger 30 poäng (30% vikt) och den fjärde ger 10 extra bonus poäng.

För slutbetygsättning gäller följande:

A: 90 poäng eller högre
B: 75-89 poäng
C: 65-74 poäng
D: 55- 64 poäng
E: 45-54 poäng
Fx: 40-44 poäng
F: mindre än 40 poäng 

För godkänd (E eller högre) gäller att:

 • Studenten har genomfört den obligatoriska delen av LAB1.
 • Studenten skall kunna förklara de olika modeller för distribuerade system.
 • Studenten skall kunna specifiera egenskaper hos distribuerade algoritmer.

För högre betyg gäller att:

 • Studenden skall behärska de grundliggande algoritmer enligt tentamens frågor.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2203

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Examensarbete, forskarutbildning

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.