ID2220 Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 hp

Advanced Topics in Distributed Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenterna skall efter avslutad kurs:

 • kunna beskriva forskningsproblem inom området.
 • Kunna, genom läsning av forskningsartiklar, första en problembeskrivning och dess lösning.
 • kunna diskutera problembeskrivningar och föreslagna lösningar.
 • ha färdighet att inhämta relevant material för att bättre förstå ett ämne.
 • kunna ge en sammanfattning och presentation av en forskningsrapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en serie seminarium där studenterna får presentera och diskutera aktuella forskningsområden inom distribuerade system.

Kursupplägg

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet

Kurser inom distribuerade system, exempelvis ID2201, ID2203 och ID2210.

Litteratur

Kurslitteraturen består av forskningsartiklar.

Examination

 • SEM1 - Seminarie, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examination baseras på skriftlig examen, obligatorisk närvaro, inlämning och redovisning av uppgifter.

Betygsskala: A-F

Krav för slutbetyg

Avklarade kursmoment.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Seif Haridi, haridi@kth.se

Examinator

Seif Haridi <haridi@kth.se>

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om deltagarantalet är för få.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.