IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp

Embedded Electronics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Mikrokontrollern som inbyggt system.
 • In- och utenheter i mikrokontrollern.
 • Laddning, spänning, ström, effekt, och energi. 
 • Elektriska och magnetiska fält.
 • Kirchoffs lagar och Ohms lag.
 • Komponentkännedom (R, L, C, dioden, transistorn, operationsförstärkaren) och ideala transformatorn. 
 • Lik- och växelström.
 • Oberoende och beroende generatorer.
 • Kretsanalys med mask och nodanalys, superposition samt tvåpolsekvivalenter. 
 • Transienta förlopp i RC/RL-nät.
 • Analys av RLC-nät och resonanskretsar med komplexa metoden.

Lärandemål *

Kursen ger grundläggande kunskaper om ellära och elektronik. Kursen ger också övergripande kunskaper om de olika enheter som kan finnas i en mikrokontroller och hur dessa är tänkta att användas.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • designa, implementera och demonstrera en krets som styrs med en mikrokontroller
 • förklara de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen
 • beskriva passiva komponenter och elektriska näts egenskaper
 • genomföra beräkningar och simuleringar på elektriska nät
 • analysera mindre nät
 • välja komponenter i en konstruktionslösning
 • genomföra mätningar på elektriska kretsar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

 • SF1689/SF1690 Baskurs i matematik
 • SF1625/SF1685 Envariabelanalys
 • SF1624/SF1684 Algebra och Geometri
 • ID1018 Programmering I

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Electric Circuits, J.W. Nilsson and S. A. Riedel, 10th edition, Pearson

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Carl-Mikael Zetterling

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IE1206

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.