Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

This course is no longer offered.

A suitable replacement course is:

SI2510 Statistical mechanics

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IF2692 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Termodynamikens mikroskopiska grunder
  • Ensembler
  • Identiska partiklar och fördelningar
  • Kvantvätskor
  • Fasövergångar
  • Tillämpningar inom ekonomi (på begäran)

Lärandemål

Ange de grundläggande antagandena för statistisk mekanik.

- Använda antagandena ovan för att härleda Bolzmans lag.

- Använda kunskaper från sannolikhetsteori och kvantmekanik för att beräkna relevant partitionsfunktion för en given systemmodell.

- Förklara termodynamikens andra lag utgående från Bolzmans lag.

- Beräkna termodynamiska storheter utgående från partitionsfunktionen för ett givet system.

- Bestämma lämplig (beräkningsbar) ensemble för ett givet system.

- Bestämma och minimera adekvat termodynamisk storhet för att finna jämviktstillståndet för ett givet system.

- Utgående från en verklig situation och med hjälp av kunskaper i kvantmekanik, mekanik, atom och/eller materialfysik, ekonomi etc. skapa en systemmodell för vilken partitionsfunktionen kan beräknas.

- Kritiskt utvärdera relevansen och användbarheten hos en systemmodell.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande termodynamik

En och flervariabelananlys

Differentialekvationer

Kvantmekanik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introductory statistical mechanics, R. Bowley and M. SánchezUpplaga: 2a Förlag: Oxford science publications År: 1999ISBN: 0198505760

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Annat, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination på kursen sker genom hemuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Oscar Tjernberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IF2692

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Oscar Tjernberg

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)

Ersätts från och med HT2017 av SK2752.