Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IH2655 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • En översikt av nanotekniken och tillämpningar inom medicin, bioteknik, och molekylär elektronik.
 • Tillverkningsparadigm: top down (utgår från etablerad teknik från mikrokomponentvärlden) och bottom up (utgår från molekyler som kan göras självorganiserande).
 • De viktigaste processtegen i dagens mikroelektronikteknologi.
 • Karakteriseringsmetoder: elektriskt, optiskt, fysikaliskt, kemiskt.
 • Orientering om nanofysik och simuleringsmetoder.

Lärandemål

Kursen ger studenten en inblick i nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering genom teori och praktik. Tillämpningar inom medicin, bioteknik, och molekylär elektronik.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara

 • tillverkningsparadigmen top down och bottom up.
 • vilka processteg som behövs för respektive metod
 • hur de viktigaste processtegen fungerar
 • vilka fysikaliska principer som är begränsande vid tillverkningen och nedskalningen av en nano- eller mikrokomponent
 • vilken miljöbelastning halvledartillverkningen orsakar och förstå energieffektiviseringsåtgärder som bör beaktas.

Studenten ska efter genomgången laborationskurs ha fått

 • tillverka en enkel nanostruktur
 • karakterisera den tillverkade strukturen
 • mäta elektriskt på en submikrometer halvledarkomponent i den forskningsmiljö som KTHs halvledarlabb, Electrumlaboratoriet, erbjuder.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

En grundläggande kurs i halvledarkomponenter eller halvledarfysik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Stephen A. Campbell. Fabrication Engineering at the Micro- and Nanoscale (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering). 4th Edition.

ISBN-13: 978-0199861224
ISBN-10: 0199861226 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd laborationskurs (LAB1; 3 hp). Laborationskursen bedöms P/F, men är förutsättning för att muntlig tentamen ska schemaläggas. Skriftlig labbrapport måste lämnas inom en vecka efter laborationen, annars är maxbetyget E i kursen.

En muntlig tentamen (TEN1; 4,5 hp). Muntlig tentamen är normalt med två studenter samtidigt och omfattar en timme. Betyg meddelas direkt efter tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Östling

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IH2655

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per-Erik Hellström