Inför kursvalIH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hpAdministrera Om kursen

Nivå: Avancerad

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Denna kurs behandlar den viktigaste komponenten i kisel: nanometergate-mosfeten för digitala höghastighetstillämpningar. Avsnitt: Komponenthistorik och trender för teknologi och komponenter. MOS-kapacitansfysik, MOSFET-skalningsteori, nanometerdesign, kisel på isolator-teknologi (SOI) samt nya tekniker som nanorör och nanotrådar. I kursen studeras förutom kursboken aktuella forskningsartiklar och studenterna får välja en artikel att presentera på engelska på ett seminarium.

Lärandemål *

Kursen handlar om avancerade halvledarkomponenter i nanometerstorlek, som kan användas för högintegrerade kretstillämpningar och snabba halvledarkomponenter för telekommunikation.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna

- analysera halvledarkomponenters funktion

- analysera fördröjningar pga parasiter

- analysera effekter av nedskalning av MOSFETen

- konstruera en nedskalad komponent givet en fungerande komponent

- diskutera halvledarkomponenter baserat på forskningsartiklar

Med analysera menas att härleda och beräkna värden från samband givna i kursboken.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

En grundläggande kurs i halvledarkomponenter eller halvledarfysik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fundamentals of Modern VLSI Devices, Y. Taur &T Ning

Upplaga: 1 Förlag: Cambridge År: 1998

ISBN:

Övrig litteratur

Forskningsartiklar från tex IEEE-tidskrifter.

Research articles from e.g. IEEE journals.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • ANN1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter, datorlaboration och seminariepresentation. Betyget sätts till ika delar från de tre deluppgifterna. (ANN1; 7,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Carl-Mikael Zetterling

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IH2657

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.