II1306 Introduktion till IT 1,5 hp

Introduction to IT

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 TCOMK för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge en introduktion till ämnesområdet och att ge grundläggande färdigheter i projektmetodik och skrivande av enklare rapporter. Kursen skall också stödja studentens egen förmåga att planera och genomföra sin utbildning på vägen till en ingenjörsexamen. Efter kursen skall studenten kunna

 • planera och utföra mindre uppgifter och projekt inom stipulerad tid
 • förstå och kunna tillämpa grunderna i en traditionell projektmetod
 • skriva mindre rapporter med korrekt referenshantering
 • planera, genomföra och reflektera över sina studier och sin studieteknik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar planering, genomförande av mindre projekt med en traditionell projektmetod med tillämpning i ett enkelt projekt. Skrivande av enklare rapporter/sammanfattningar med korrekt referenshantering. Diskussioner och reflektioner kring studieteknik och olika metoder att klara sina studier vid KTH på ett bra sätt. 

Behörighet

Litteratur

Arbeta i projekt, Eklund, Studentlitteratur.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F

Projektplanering
Genomförande av projekt
Kortare rapport
Reflektion kring studieteknik

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Robert Rönngren <rr@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.