II1307 Aktiv karriärstart 1,5 hp

Active Career

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen omfattar självinventering, råd för att skriva CV, ansökningsbrev och bygga E-portfolio samt skapande av dessa med mål att dessa skall kunna användas då studenter söker examensarbetsuppgifter och arbete.

Lärandemål *

Kursens mål är att förbereda studenten för den framtida yrkesrollen. Efter kursen skall studenten kunna

  • utnyttja verktyg för att bygga nätverk och hitta lämpliga arbeten/examensarbetsuppgifter att söka
  • skriva ansökningsbrev, CV och bygga upp en E-portfolio. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier och sammanställningar av öppna källor på webben. 

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • UPP1 - Uppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Självinventering, CV och ansökningsbrev samt E-portfolio. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Robert Rönngren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II1307

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.