Hoppa till huvudinnehållet

II2211 Forskningsmetodik och vetenskapligt språk för inbyggda system 7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper, insikter och praktiska färdigheter som behövs för att genomföra ett forskningsprojekt och skriva en vetenskaplig rapport inom området inbyggda system. Kursen förbereder också studenterna att presentera sitt projekt och sina resultat och kommentera annat projektarbete. Jämställdhet, lika möjligheter, forskningsetik, hållbarhet och deras relevans för inbyggda system ingår också.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50033

Rubriker med innehåll från kursplan II2211 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Forskningsmetodik
 • Vetenskapligt språk
 • Hållbar utveckling
 • Forskningsetik
 • Likabehandling

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande för att formulera en vetenskaplig rapport eller forskningsartikel inom området inbyggda system
 • identifiera, förklara och utvärdera de samhälleliga och etiska aspekterna av forskningsprojektet och hur projektet bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling
 • presentera forskningsresultat och kommentera styrkan och svagheten i andra projekt
 • läsa och utvärdera vetenskapliga artiklar relaterade till inbyggda system och skriva konstruktiva kommentarer och ge feedback
 • reflektera över jämställdhet och lika möjligheter i ett projektarbete
 • föreslå forskningsprojekt relaterade till inbyggda system som är vetenskapligt värdefulla och möjliga att genomföra inom given tid och med givna resurser

i syfte att få tillräcklig kunskap om de bakomliggande teorier, insikter och praktiska färdigheter som krävs för att genomföra ett forskningsprojekt och skriva en vetenskaplig rapport inom området inbyggda system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Inlämningsuppgift och seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • ANN2 - Projektuppgifter och seminarier, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd