IK1330 Trådlösa system 7,5 hp

Wireless Systems

Kurs i trådlösa system.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kanalkapacitet, transmission, multiplexíng,

Antenner, vågutbredning, spektrum, fädning,

Digital modulation,Bandspridningsmetoder FHSS, DSSS,

Fleranvändarsystem FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA,

Felupptäckande och felrättande koder,

Trådlösa nät enligt standard för Mobiltelefoni och bredband, trådlös LAN, Sensornätverk och PAN,

Miljöaspekter, sociala, marknadsmässiga och ekonomiska faktorer rörande trådlösa system.

Lärandemål *

Kursen ger en översikt om trådlösa system. Den tar upp grundläggande dimensionering av radiolänkar och radionät samt beskriver systemarkitektur och funktion hos olika existerande standarder för trådlösa system.

För godkänt betyg ska studenten kunna:

 • Översiktligt beskriva hur en fädande radiokanal påverkar länkprestanda i trådlösa kommunikationssystem
 • Uppskatta kapaciteten hos radionät och beskriva samband mellan systemkapacitet, nätbyggnadsstrategi, kostnader och mängd spektrum
 • Beskriva struktur och aktörer på en telekommarknad
 • Förklara hur fleranvändarsystem (Multiple Access metoder) fungerar
 • Beräkna kapaciteten hos radionät med enkla modeller
 • Beskriva översiktligt systemarkitekturen för olika existerande system för trådlös kommunikation
 • Kunna, ur ett brett perspektiv, förklara ICT-industrins hållbarhetsutmaningar (elektromagnetiskstrålning, energi, begränsade naturresurser, miljöskadliga effekter, etc) (HU1).

För högre betyg ska studenten dessutom kunna:

 • Förklara vågutbredningsmekanismer och kunna göra bedömningar baserade på hur dessa mekanismer påverkar vågutbredningen
 • Lösa allmänna dimensioneringsproblem för radiolänkar och radionät genom att använda enkla formler
 • För en telekommarknad, kunna redogöra för huvudaktörernas affärsmodell och hur de tjänar pengar
 • Översiktligt förklara hur olika existerande system för trådlös kommunikation fungerar och kunna jämföra dess kapacitet, prestanda och miljöaspekter (HU2)
 • Kunna göra bedömningar om de ekonomiska och sociala fördelarna med att tillhandahålla överkomlig telekommunikation i relation till dess miljöbelastning (HU3).

Om delar av målen för högsta betyg är uppfyllda så ger det betygsteg D till B.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

IX1303 Algebra och geometri och IX1304 Matematisk analys eller motsvarande kurser.

IK1203 Nätverk och kommunikation eller motvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

IK1500 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Wireless Communications & Networks, Beard, Cory and William Stallings Upplaga: 1:a, Förlag: Pearson: 2015 eller liknande bok.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända Seminarier SEM1: 1,5 hp, Betygsgradering P/F

Godkända Laborationer LABA: 1,5 hp, Betygsgradering P/F

Godkända Inlämningsuppgifter INL1: 4,5 hp Betygsgradering A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Västberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1330

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Västberg

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.