Hoppa till huvudinnehållet

IK1330 Trådlösa system 7,5 hp

Kurs i trådlösa system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK1330 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kanalkapacitet, transmission, multiplexíng,

Antenner, vågutbredning, spektrum, fädning,

Digital modulation,Bandspridningsmetoder FHSS, DSSS,

Fleranvändarsystem FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA,

Felupptäckande och felrättande koder,

Trådlösa nät enligt standard för Mobiltelefoni och bredband, trådlös LAN, Sensornätverk och PAN,

Miljöaspekter, sociala, marknadsmässiga och ekonomiska faktorer rörande trådlösa system.

Lärandemål

För godkänt betyg ska studenten kunna:

 • översiktligt beskriva hur fädning (variation av fältstyrkan hos en radiosignal) i en radiokanal påverkar länkprestanda i trådlösa kommunikationssystem
 • uppskatta kapaciteten hos radionät och beskriva samband mellan systemkapacitet, nätbyggnadsstrategi, kostnader och tillgängliga frekvensband
 • beskriva struktur och aktörer på en telekommarknad
 • förklara hur fleranvändarsystem (Multiple Access-metoder) fungerar
 • beräkna kapaciteten hos radionät med enkla modeller
 • beskriva översiktligt systemarkitekturen för olika existerande system för trådlös kommunikation
 • förklara, ur ett brett perspektiv, ICT-industrins hållbarhetsutmaningar (elektromagnetisk strålning, energi, begränsade naturresurser, miljöskadliga effekter, etc) (HU1).

För högre betyg ska studenten dessutom kunna:

 • förklara vågutbredningsmekanismer och göra bedömningar baserade på hur dessa mekanismer påverkar vågutbredningen
 • lösa allmänna dimensioneringsproblem för radiolänkar och radionät genom att använda enkla formler
 • för en telekommarknad redogöra för huvudaktörernas affärsmodell och hur de tjänar pengar
 • översiktligt förklara hur olika existerande system för trådlös kommunikation fungerar och jämföra deras kapacitet, prestanda och miljöaspekter (HU2)
 • göra bedömningar om de ekonomiska och sociala fördelarna med att tillhandahålla överkomlig telekommunikation i relation till deras miljöbelastning (HU3).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i algebra och geometri, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IX1303.
 • Kunskaper i matematisk analys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IX1304.
 • Kunskaper i nätverk och kommunikation, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IK1203.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

IK1500 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Västberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1330

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Västberg

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.