Hoppa till huvudinnehållet

IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IK2504 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1)Wireless packet transmission: Fading channels, ARQ, HARQ, Energy efficient protocols, Link adaption & scheduling, Throughput/Delay tradeoff.2) Multiple access protocols: Introduction, Models & Classification3) Conflict free access schemes, FDMA/TDMA-systems, Generalized TDMA, Dynamic conflict free access: Reservation schemes, Polling. Bluetooth.4)ALOHA-type Protocols: Pure & slotted Aloha. Finite & infinite uses populations. Delay & Stability analysis. Impact of radio channels (errors, fading, capture). Multiple access in cellular systems.5) Carrier Sense type Protocols: Persistency, slotted/pure CSMA. CSMA/CD. Hidden terminals. IEEE 802.11 Hiperlan/2.6)Collision Resolution Protocols: Tree & stack protocols, limited sensing.7) Multihop radio networks: multiple access in multihop systems. STDMA, Multihop CSMA. Multihop routing schemes.

Lärandemål

The course aims at providing the students the fundamentals packet oriented wireless communication systems.  After successful completion of the course the student should able to perform performances analysis of media access protocols, in particular in packet radio systems with specific emphasis on radio layer aspects as fading, interference and power capture phenomena are treated.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Multiple Access Protocols, R Rom M SidiUpplaga:  Förlag: Springer År: 1990ISBN: 000000000

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • ANN1 - Homework Problems, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Övriga krav för slutbetyg

  1.  Either 
* adequate solution of homework problems at seminar, or         
* written exam
2. (4 ECTS credits) Individual project report

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2504

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Zander (jenz@kth.se)