IK2560 Mobila nätverk och tjänster 7,5 hp

Mobile Networks and Services

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grunder i teletransmission, signalkodning, översikt av trådlös kommunikation.
 • Arkitektur för trådlösa LAN, PAN och BAN.
 • Arkitektur för nuvarande generationers mobilnät.
 • Mobila tillämpningar, Internet of Things (loT), och D2D kommunikation.
 • Hållbar utveckling och ICT.

Lärandemål *

Efter kursen skall studenten kunna:

 • Förklara grundläggande funktioner i mobila nät och kunna göra prestandaberäkningar.
 • Diskutera effekten av tillgången till prisvärda mobila tjänster och IoT i ett globalt samhälle.
 • Förklara arkitekturen av befintliga mobila och trådlösa nätverk och jämföra en nätverksarkitektur med en annan.
 • Beskriva de viktigaste nätverksprotokollen och applikationerna i nuvarande generationers mobilnät.
 • Förklara, i vid bemärkelse, miljö- och hållbarhets utmaningar för ICT-branschen. (Elektromagnetisk strålning, energi, begränsade naturresurser , miljöskadliga effekter, ekonomiska effekter (både infrastruktur och utrustning), ekonomiska och sociala effekter på samhället).
 • Visa sina kunskaper om mobila nätverk och tänster både muntligt och skriftligt.
 • Kunna följa den aktuella litteraturen, dvs. white papers, konferensbidrag och tidskriftsartiklar i området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

IK1203 Nätverk och kommunikation, eller motsvarande kurs. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

C. Beard and W. Stallings. Wireless Communication Networks and Systems. Pearson Education, 2016 Selected papers. 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Marina Petrova

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2560

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.