IL2206 Inbyggda System 7,5 hp

Embedded Systems

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Designprocessen för inbyggda system. Konstruktionskrav.
 • Plattformen för inbyggda system och dess komponenter.
 • Analys och optimering av programvara för inbyggda system.
 • Periodisk processmodell, grundläggande schemaläggningsalgoritmer och schemaläggningsanalys.
 • Parallella processer och kommunikationsmekanismer.
 • Realtidsoperativsystem.
 • Acceleration av systemet genom extra hårdvara. Samkonstruktion av hårdvara och programvara.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva den principiella uppbyggnaden av plattformen för inbyggda datorsystem och förklara samverkan mellan programvaran och hårdvarukomponenterna
 • analysera hur arkitektur- och implementeringsbeslut påverkar prestandan i ett inbyggt system
 • använda grundläggande modeller och analysmetoder för inbyggda realtidssystem
 • utveckla programvara för enkla inbyggda realtidssystem

i syfte att få en god förståelse för designprocessen för inbyggda system och grundläggande metoder och tekniker för konstruktionen av inbyggda system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs i programmering motsvarande ID1018 Programmering I, alternativt DD1337 Programmering eller DD1316 Programmeringsteknik och C.

Slutförd kurs i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingo Sander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2206

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ingo Sander

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.