Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IL2206 Inbyggda System 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50784

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Ingo Sander

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IL2206 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Designprocessen för inbyggda system. Konstruktionskrav.
 • Plattformen för inbyggda system och dess komponenter.
 • Analys och optimering av programvara för inbyggda system.
 • Periodisk processmodell, grundläggande schemaläggningsalgoritmer och schemaläggningsanalys.
 • Parallella processer och kommunikationsmekanismer.
 • Realtidsoperativsystem.
 • Acceleration av systemet genom extra hårdvara. Samkonstruktion av hårdvara och programvara.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva den principiella uppbyggnaden av plattformen för inbyggda datorsystem och förklara samverkan mellan programvaran och hårdvarukomponenterna
 • analysera hur arkitektur- och implementeringsbeslut påverkar prestandan i ett inbyggt system
 • använda grundläggande modeller och analysmetoder för inbyggda realtidssystem
 • utveckla programvara för enkla inbyggda realtidssystem

i syfte att få en god förståelse för designprocessen för inbyggda system och grundläggande metoder och tekniker för konstruktionen av inbyggda system.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande ID1018 Programmering I, alternativt DD1337 Programmering eller DD1316 Programmeringsteknik och C.

Slutförd kurs i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ingo Sander

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.