IL2237 Elektroniksystemkonstruktion 7,5 hp

Electronic Systems Design

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 1. Ledare som fungerar som transmissionsledningar
 2. Byggsätt komponent modellering
 3. Systembrus och brusbudgetering
 4. Signalintegritet i höghastighets-elektroniska system
 5. Strömförsörjning: brus, leverans, distribution och frikoppling
 6. Grundläggande RF design och impedansanpassning
 7. Höghastighets PCB nivå design och högre nivåer design
 8. Grundläggande EMC/EMI och skärmning
 9. Prestanda-modellering och konceptuell design av elektroniska systems

Lärandemål *

Syftet med kursen är att ge en sammanhängande kunskap och praktiska tips för relevanta frågor om fysiska (hårdvara) arkitektur design (på kretskort-nivå och högre nivåer) av komplexa elektroniska system.

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förklara och tillämpa grundläggande principer och riktlinjer för fysisk arkitekturdesign för komplexa elektroniska system, från tryckta kretskort (PCB) nivå till högre nivåer.
 • Designa PCB:er med hänsyn till signalintegritet och impedansanpassning.
 • Analysera och budgetera systembrus.
 • Designa kraftdistribution och analysera strömförsörjning relaterade brus.
 • Designa impedansanpassningsnät för RF elektroniska system.
 • Analysera påverkan av sammankoppling på olika nivåer om elektronisk systems prestanda.
 • Analysera EMC/EMI i elektroniska system.
 • Modellera elektroniska systems prestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kunskaper om kretsteori, digital och analog elektronik, från kurser till exempel som IE1204 Digital design/IE1205 Digital design och IE1202 Analog elektronik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Stephen H. Hall et al: High-Speed Digital System Design, Wiley Publishers, ISBN: 0-471-36090-2


Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Carl-Mikael Zetterling

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2237

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.