IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp

Computer Systems Architecture

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Studenten skall för godkänt betyg efter fullgjord kurs kunna:

 • redogöra för de basala kvantitativa principerna vid konstruktion av datorer,
 • förklara uppbyggnad och funktion hos en mikroprocessor med parallella beräkningsenheter och dynamisk schemaläggning av instruktioner,
 • förklara uppbyggnad och funktion för en minneshierarki till ovan nämnda mikroprocessor,
 • förklara uppbyggnad och funktion hos en multikärneprocessor med delad fysisk adressrymd,
 • identifera och förutse programbeteende som gynnas av en viss mikroarkitektur hos en processor,
 • konstruera ett enkelt parallellt program med delat minne och förklara dess prestanda på en given processorarkitektur med multipla kärnor,
 • beskriva hur simulering kan användas för utvärdering av olika arkitekturalternativ,
 • föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att förbättra prestanda med bibehållen effektförbrukning,
 • föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att minska effektförbrukningen med bibehållen prestanda

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Minneshierarkier, maskinvara för virtuellminneshantering och minnesskydd.
 • Program- och maskinvarumetoder för utnyttjande av instruktionsnivåparallellitet.
 • Orientering om trådnivåparallelitet och maskinvarumetoder för utnyttjande av trådnivåparallelitet.
 • Orientering om delat minne och cachekoherens.

Behörighet

Kandidatexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande där grundkurser i datorteknik och programmering ingår.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik gk.

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs senast en månad före kursstart och meddelas på kurshemsidan: http://www.ict.kth.se/courses/IS2202.

Utrustningskrav

Tillgång till egen dator.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (3,7 hp)
Laborationer på egen dator (3,7 hp)

Laborationerna kan komma att redovisas muntligt eller skriftligt. Kamratgranskning av skriftliga laborationsrapporter kan komma att användas.

Kursens slutbetyg är en sammanvägning av betygen från laborationer och tentamen.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Johnny Öberg <johnnyob@kth.se>

Övrig information

Tillgång till egen dator.

(Kursen är eventuellt vilande undet vt15).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.