Hoppa till huvudinnehållet

IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IS2202 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Minneshierarkier, maskinvara för virtuellminneshantering och minnesskydd.
 • Program- och maskinvarumetoder för utnyttjande av instruktionsnivåparallellitet.
 • Orientering om trådnivåparallelitet och maskinvarumetoder för utnyttjande av trådnivåparallelitet.
 • Orientering om delat minne och cachekoherens.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Studenten skall för godkänt betyg efter fullgjord kurs kunna:

 • redogöra för de basala kvantitativa principerna vid konstruktion av datorer,
 • förklara uppbyggnad och funktion hos en mikroprocessor med parallella beräkningsenheter och dynamisk schemaläggning av instruktioner,
 • förklara uppbyggnad och funktion för en minneshierarki till ovan nämnda mikroprocessor,
 • förklara uppbyggnad och funktion hos en multikärneprocessor med delad fysisk adressrymd,
 • identifera och förutse programbeteende som gynnas av en viss mikroarkitektur hos en processor,
 • konstruera ett enkelt parallellt program med delat minne och förklara dess prestanda på en given processorarkitektur med multipla kärnor,
 • beskriva hur simulering kan användas för utvärdering av olika arkitekturalternativ,
 • föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att förbättra prestanda med bibehållen effektförbrukning,
 • föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att minska effektförbrukningen med bibehållen prestanda

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i datavetenskap, elektroteknik eller motsvarande där grundkurser i datorteknik och programmering ingår.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i datorteknik motsvarande IS1200 Datorteknik gk.

Utrustning

Tillgång till egen dator.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs senast en månad före kursstart och meddelas på kurshemsidan: http://www.ict.kth.se/courses/IS2202.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (3,7 hp)
Laborationer på egen dator (3,7 hp)

Laborationerna kan komma att redovisas muntligt eller skriftligt. Kamratgranskning av skriftliga laborationsrapporter kan komma att användas.

Kursens slutbetyg är en sammanvägning av betygen från laborationer och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johnny Öberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IS2202

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Tillgång till egen dator.