Hoppa till huvudinnehållet

IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp

Kursen ger kunskap i att kritiskt granska och värdera aktuell forskning i datorsystemteknik. Du får också kunskaper i metoder och verktyg för experimentell forskning i datorsystemteknik.

Studenten ska efter denna kurs:

 • Kunna beskriva de ingående delarna för en framgångsrik forskningsstudie
 • Känna till de viktigaste publiceringsfora för forskningsartiklar i datorsystemteknik
 • Kunna söka efter relaterad forskning i publikationsdatabaser, sökmotorer och i patentdatabaser
 • Kunna identifiera svagheter och styrkor hos aktuella forskningspublikationer inom ämnet
 • Generalisera resultat från en forskningsartikel till närbesläktade forskningsproblem
 • Formulera forskningsproblem baserat på en tidigare studie
 • Formulera en hypotes utifrån ett givet forskningsproblem.
 • Planera experiment som behövs för att vederlägga en hypotes
 • Utföra en litteraturstudie inom forskningsproblemets område
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IS2206 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Studier och muntlig presentation av en aktuell forskningsartikel inom området datorsystem eller datorarkitektur.
 • Vad är god forskning och lämpliga forskningsproblem?
 • Ämnesspecifik informationssökning.
 • Forskningsetik
 • Projekt med planering av forskningsstudie baserad på tidigare läst forskningsartikel.

Lärandemål

Studenten ska efter denna kurs:

 • Kunna beskriva de ingående delarna för en framgångsrik forskningsstudie
 • Känna till de viktigaste publiceringsfora för forskningsartiklar i datorsystemteknik
 • Kunna söka efter relaterad forskning i publikationsdatabaser, sökmotorer och i patentdatabaser
 • Kunna identifiera svagheter och styrkor hos aktuella forskningspublikationer inom ämnet
 • Generalisera resultat från en forskningsartikel till närbesläktade forskningsproblem
 • Formulera forskningsproblem baserat på en tidigare studie
 • Formulera en hypotes utifrån ett givet forskningsproblem.
 • Planera experiment som behövs för att vederlägga en hypotes
 • Utföra en litteraturstudie inom forskningsproblemets område

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i datorsystemteknik och –arkitektur motsvarande IS2202 Datorsystemarkitektur.

Utrustning

Egen bärbar dator behövs för att följa kursen på bästa sätt.

Kurslitteratur

Forskningsartiklar och annat offentlig tillgängligt material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • GRA1 - Kamratgranskning av forskningsplan, 0,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - 75% närvaro på lektioner, 0,7 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Planering av forskningsprojekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Presentation av aktuell forskningsartikel, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

75 % aktiv närvaro på föreläsningar och lektioner- muntlig presentation av aktuell forskningsartikel- muntlig och skriftlig redovisning av forskningsplan- kamratgranskning av forskningsplan

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

IS2205 Individuella studier i datorsystem

Examensarbete i Elektronik- och Datorsystem

Kontaktperson

Brorsson, Mats

Övrig information

Kursen ställs in våren 2009.

Kursen kommer inte att ges mer.