Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan IV1013 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande kryptografi: symmetrisk och assymetrisk kryptografi.
 • Kryptografisk hashning och digitala signaturer.
 • Säkerhet i Internets protokoll och tjänster.
 • Certifikat och infrastrukturer för öppen nyckel-kryptering.
 • Säkerhet i nätverkssystem: routrar, brandväggar och system för att detektera intrång.
 • Säkerhet i operativsystem.
 • Mjukvarusäkerhet: sårbarhet, attacker och skyddsmekanismer.

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till grunderna inom kryptografi, säkerhet inom datorsystem och nätverkssäkerhet. Det innebär att efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande mekanismer i och uppbyggnaden av säkra kommunikationsprotokoll
 • beskriva svagheter i datorsystem, mjukvara, nätverk och kommunikationsprotokoll samt förklara attacker som utnyttjar svagheterna
 • förklara och jämföra för- och nackdelar med vanliga kryptografiska tekniker
 • designa och implementera enklare kryptografiska tillämpningar
 • redogöra för och känna igen hot mot informationssäkerhet: konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. samt välja lämpliga metoder för att skydda sig mot hot
 • designa, implementera och utvärdera säkerhet i nätverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • ID1018 Programmering I 
 • IK1203 Nätverk och kommunikation
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs
 • IX1500 Diskret matematik 

Eller motsvarande kurser. 

Rekommenderade förkunskaper

 • ID1206 Operativsystem
 • ID1019 Programmering II
 • ID1020 Algoritmer och datastrukturer

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Goodrich, Tamassia: Introduction to Computer Security: Pearson New International Edition - Se vidare: http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Introduction-to-Computer-Security-Pearson-New-International-Edition/9781292025407.page#sthash.aaLrqfj7.dpuf

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLB - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1013

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.