Hoppa till huvudinnehållet

IV1301 IT-projekt, del 1-metod 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IV1301 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Iterativ utveckling
- Undersökning av olika agila metoder och jämföra dessa med traditionella utvecklingsmetoder
- Refactoring
- Förändringar i testprocesser
- Förändringar i release processer
- Kombinera dokumenttunga utvecklingsprocesser med agila metoder; är det möjligt?
- Jämföra agil och traditionell projektledning?

LyssnaLäs fonetiskt

Lärandemål

Kunna ge en översiktlig beskrivning av aktuella agila utvecklingsmetoder och kunna jämföra dem med tradionella metoder att utveckla mjukvara.

Förstå riskerna med att migrera till agila metoder.

Kursupplägg

Lektioner och seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminär:

Will Scott, James Newkirk: Visual Studio Team System, Better Software Development for Agile Teams, Addison-Wesley, 2007, 13: 978-0-321-41850-0 alt 10: 0-321-41850-6.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Rapport, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVNA - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Rapport och muntlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mira Kajko-Mattsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1301

Ges av

ICT/Programvaru- och datorsystem

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

OBS! Denna kurs ersätts IV1302 fr o m V11. Skillnaden mellan kurserna är att IV1302 har betyg P/F medans IV1301 har A-F.