Hoppa till huvudinnehållet

KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan KD1270 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är utformad att ge en fortsatt introduktion till organisk kemi som komplement till kursen Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik (KD1230). Tonvikten är lagd på att förmedla god förståelse för organisk-kemiska principer och reaktioner och ge tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig högre kurser inom organisk kemi.

Kort beskrivning av innehåll:

 • Modeller för reaktivitetsuppskattning 
 • Reaktionstyper
 • Konjugation och aromaticitet
 • Konjugerade system och aromatiska substanser, struktur och reaktivitet
 • Pericycliska reaktioner
 • Oxidation och reduktion
 • NMR-spektroskopi
 • Karbonylföreningar och analoga substanser
 • Karboxylsyror, dess derivat och analoga substanser
 • Reaktivitet och syntesmetoder för vanliga funktionella grupper
 • Grön- och hållbar organisk kemi
 • Informationssökning i SciFinder och Reaxys
 • Grundläggande laborationsteknik: grön kemi, kromatografi, spektroskopiska metoder

Detaljerad beskrivning av innehåll:

 • beskriva och klassificera huvudsakliga organiska reaktionstyper
 • redogöra för reaktivitet och grundläggande syntesmetoder för vanliga funktionella grupper
 • redogöra för begreppen konjugation, aromaticitet och pericykliska reaktioner
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder avseende konjugerade system
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder inom aromatisk syntetisk kemi
 • redogöra för karbonylföreningarnas och deras analogers struktur och egenskaper
 • redogöra för reaktivitet och syntesmetoder för karbonylföreningar och deras analoger
 • redogöra för begreppen oxidation och reduktion samt oxidativa och reduktiva syntesmetoder
 • redogöra för strukturanalyser med hjälp av NMR-spektroskopi
 • analysera och utvärdera organisk-kemiska reaktioner och processer från ett hållbart utvecklingsperspektiv baserade på grön kemi-konceptets principer och metoder
 • söka information i databaser över den kemiska litteraturen extrahera relevant information
 • sammanfatta och bearbeta extraherad information i skriftlig rapport
 • utföra fördjupad laborationsteknik: utökad syntesmetodik, grön kemi, kromatografi
 • analysera föreningar och reaktionsutfall med NMR-spektroskopi och IR-spektroskopi

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • jämföra och förklara reaktiviteten hos olika funktionella grupper för att förstå organisk-kemiska reaktioner och mekanismer
 • använda grön kemi-konceptet för att utvärdera organisk-kemiska reaktioner och processer från ett hållbart utvecklingsperspektiv
 • tillämpa  syntestekniker för att utföra organiskt syntesarbete
 • värdera information från NMR-spektroskopi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Clayden, Greeves, Warren: Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2012, ISBN 978-0-19-927029-3
 • Säkerhetskompendium, Skolan för Kemivetenskap, KTH
 • Laborationskompendium, Organisk kemi, KTH

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är tillåten på KD1270 under förutsättning att antagning/påbörjan på masterutbildning inte skett.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD1270

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs

Övrig information

Överlappar med kursen KD1100