Hoppa till huvudinnehållet

KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Organic Chemistry (KD2310, 7.5 credits) builds on basic courses in organic chemistry (e.g., KTH courses Organic Chemistry 1 (KD1230) and Organic Chemistry 2 (KD1270), and is preparative for further studies in organic chemistry (e.g., KTH course Selective Organic Synthesis (KD2385, KD2390).

The course uses Canvas as a Learning Management System and in order to access Canvas you have to register for the course. If you study the course for the first time, register on the web.

If you have read the course earlier and want to re-register on the course, please contact the course expedition and they will assist you. Teachers CANNOT register students or give access to Canvas.

Markus Kärkäs (Course coordinator & examiner)
Email: karkas@kth.se

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan KD2310 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kort beskrivning av innehåll:

 • Fokus på reaktivitet och syntes i organisk kemi
 • Principer och faktorer som styr organiska föreningars reaktioner
 • Tillämpning av begreppet grön organisk kemi för hållbar utveckling
 • Läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin
 • Tillämpning av organisk kemi inom läkemedelskemi

Detaljerad beskrivning av innehåll:

 • Redogöra för reaktionsmekanismer i organisk kemi
 • Tillämpning organiska reaktioner i flerstegssyntes
 • Processer för utveckling av läkemedel inom läkemedelsindustrin
 • Principer inom grön- och hållbar kemi
 • Principer avseende reaktionsenergetik och reaktionskinetik
 • Tillämpning molekylorbitalteori på reaktivitet och stereokemi
 • Rationalisering av regio- eller enantioselektiva reaktionsutfall
 • Kisel, fosfor och svavel inom organisk kemi
 • Grundläggande metallorganisk kemi
 • Tillämpning kunskaper i organisk kemi inom läkemedelskemi

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva, förklara och jämföra reaktiviteten i organisk kemi och syntes med hjälp av t. ex.
  reaktionsmekanismer och fysikalorganiska koncept.
 • Analysera och värdera organkemiska processer utifrån ett ”grön kemi”- och hållbarhetsperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Kursen KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 eller motsvarande kunskaper ska vara inhämtade

 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Clayden, Greeves & Warren, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, UK, 2012, ISBN: 978-0-19-927029-3

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget blir samma som erhållet betyg på tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2310

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Selektiv organisk syntes (KD2390)

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kursen KD2190 Organisk kemi, teori, fortsättningskurs 1.

Endast en av kurserna KD2310 och KD2190 får tas med i examen.