KD2390 Selektiv organisk syntes 9,0 hp

Selective Organic Synthesis

Avancerad kurs i syntetisk organisk kemi med fokus på selektiv syntes.

Kursen omfattar en teoridel, vilken är är identisk med kursen KD2385 Selektiv Organisk Syntes, teori, samt en laborationsdel.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande koncept i kemo-, regio- och stereoselektivitet
 • Syntesstrategi och principer för selektiv syntes
 • Selektiv övergångsmetallkatalys
 • Frontorbitalkontrollerade reaktioner
 • Retrosyntetisk analys
 • Avancerad organisk syntes

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande kemo-, regio- och stereokemiska koncept och applicera dessa inom syntes, samt konstruera reaktionsvägar för organiska föreningar med hjälp av retrosyntetiska analyser.
 • tillämpa syntestekniker för att utföra avancerat organiskt syntesarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:

75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 9 hp programmering eller motsvarande.

 

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i organisk kemi på grundnivå (t ex KD1090/KD1230 och KD1100/KD1270), och kurs i organisk kemi på avancerad nivå KD2310 (kan läsas parallellt), eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Clayden, Greeves and Warren Organic Chemistry, Oxford University Press, 2012 (ISBN 978-0-19-927029-3) samt utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Slutbetyget är  samma som betyget på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KD2390

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen KD2390 omfattar en teoridel, vilken är är identisk med kursen KD2385 Selektiv Organisk Syntes, teori.
Bara en av kurserna får tas med i examen.