Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Syftet med kursen är att du ska tillägna dig djupare kunskaper om impuls värme– och materieöverföring som utgör grunden för tillämpade kurser inom kemiteknik och kemiingenjörsutbildningen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan KE2070 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kretsar kring begreppet transportekvationer vilka beskriver fördelningen av koncentration, temperatur och hastighet i tid och rum. Vi kommer att diskutera hur dessa ekvationer kan härledas för specifika problem och i olika koordinatsystem. Olika exempel som illustrerar användningen av transportekvationer diskuteras, såsom kemiska och biologiska reaktorer, membranseparatorer, värmeväxlare, kylflänsar och flöden i rör och kanaler. Dessutom analyseras fallstudier som exemplifierar hur mjukvarupaket som till exempel Comsol använder transportekvationer för att simulera kopplade transportprocesser i komplexa geometrier. Fallstudier handlar om processer som sker i exempelvis tubreaktorer, absorptionskolonner, bränsleceller och strömning runt värmeelement. På den teoretiska sidan täcker kursen tidsberoende diffusion, diffusion i koncentrerade system, härledning av Navier-Stokes ekvationer, gränsskiktsteori, grunderna för turbulens och flerfasströmmar. Begreppet överföringskoefficienter och användningen av Nusselt- och Sherwood-korrelationer täcks med exempel och problem.

Lärandemål

Transportprocesser handlar om utbyte av massa, energi och rörelsemängd (impuls) mellan system, vilka spelar en viktig roll i tekniska och naturliga system. Kursen ger en systematisk analys och grundläggande förståelse av transportprocesser och dess matematiska beskrivning som ligger till grund för moderna programvarupaket för simulering av transportprocesser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa den s.k. ”shell balance approach” för att härleda differentiella  mass- och värmebalansekvationer i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater
  • applicera de generella differentiella mass- och värmebalanserna och Navier-Stokes ekvationer för att analysera transportproblem
  • analysera transportproblem i enkla geometrier och analytiskt härleda koncentrations-, temperatur- eller hastighetsfördelningen
  • analysera transportproblem i komplexa geometrier och numeriskt beräkna koncentrations-, temperatur- eller hastighetsfördelningen med hjälp av programvara för simulering av processen.
  • tillämpa begreppet överföringskoefficienter för att beskriva mass- och värmeöverföring över gränssnitt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

KE1030 Transportprocesser och energiomvandlingar.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarieuppgifter, 3,8 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,7 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matthäus Bäbler

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KE2070

Ges av

CBH/Kemiteknik

Huvudområde

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter 3C1723