Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KE2185 Separationsprocesser 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60988

Rubriker med innehåll från kursplan KE2185 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande förutsättningar och dimensioneringsprinciper för separationsprocesser. En ingående beskrivning och analys ges av några vanliga enhetsoperationer. Härvid behandlas även de grundläggande aspekterna/mekanismerna av betydelse för dimensionering: mass- och värmeöverföring samt fasjämvikter, samt frågor kring apparaturens praktiska utformning. Kursen ämnar även ge en introduktion till några av dagens utmaningar inom separationsteknik samt en iblick i aktuell forskning kopplat till dessa frågeställningar. Kursen lägger särskild vikt vid aspekter som är av relevans för energieffektivitet och miljö.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva olika separationstekniker samt apparaturens praktiska utformning
  • Förklara grundläggande principer för olika separationstekniker
  • Använda grundläggande samband för att dimensionera enskilda separationsprocesser
  • Motivera och kritiskt granska val av separationsteknik för ett specifikt ändamål

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom ett program som innehåller: 75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik, 6 hp termodynamik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Datorlaboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg på kurs räknas ut enligt algoritm i kurs-PM baserad på antal poäng på de olika examinationsmomenten.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd