KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp

Bio Fibre Chemistry

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

För godkänt betyg ska studenterna efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva och analysera morfologin hos biofibrer, med fokus på trä, på en mikro och makroskala
 • Beskriva den kemiska strukturen och egenskaperna för polymerer från biofibrer
 • Förstå, beskriva och förutspå hur trä och massas hierarkiska struktur påverkas under kemiska processer
 • Utföra laborativt arbete för att identifiera kemisk sammansättning för trä, med fokus på träfibrer
 • Presentera och analyser skriftlig ett forskningsområde inom forskningsområdet biofiberkemi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi och kemiteknik med minst 60 högskolepoäng

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The Ljungberg textbok Biofibre Chemistry

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Monica Ek

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb KF2460

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde *

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kurserna KF2010 Träkemi och träbioteknik och KF2280 Biofibrernas struktur och funktion.

Endast en av kurserna KF2460, KF2010 och KF2280 får tas med i examen.