Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LD1004 Psykologi och kritiskt tänkande 2,0 hp

Att kunna tolka och analysera nyhetsflöden, rapporter och forskning är avgörande för att kunna fatta långsiktigt riktiga beslut. I den här kursen får du därför lära dig att analysera hur olika kognitiva tankefällor kan påverka våra bedömningar. I kursen får du träna på att identifiera och använda strategier för att komma till rätta med dessa vanliga tankefällor, så att du kan fatta bättre beslut.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LD1004 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om hur människor bedömer information samt hur olika kognitiva bias och tankefällor påverkar dessa bedömningar.
 • Genomgång av centrala begrepp om hur människors tolkning av information påverkas av sociala kontext, förförståelse och tidigare erfarenheter.
 • Öva på att identifiera bias och tankefällor när vi tolkar nyhetsflöden, rapporter och forskning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Förklara centrala psykologiska begrepp kopplat till hur människor bedömer information samt förstå hur kognitiva bias och tankefällor påverkar dessa bedömningar.
 2. Analysera bakomliggande teorier kring hur människor validerar och bedömer olika typer av information, samt förstå hur olika kontext kan påverkar dessa bedömningar.
 3. Redogöra för och analysera strategier som används vid marknadsföring, nyhetsförmedling och opinionsbildning utifrån ett psykologiskt perspektiv samt kunna tillämpa grundläggande strategier för att bemöta sådana kommunikationsstrategier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The psychology of fake news: Accepting, sharing and correcting misinformation av Rainer Greifeneder, Mariela E. Jaffé, Eryn J. Newman, and Norbert Schwarz. ISBN 9780367271831 Boken finns tillgänglig gratis via google books och KTH biblioteket

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift A, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INLB - Inlämningsuppgift B, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marcus Lithander, mlit@kth.se