Hoppa till huvudinnehållet

LH217V Att leda utbildningsutveckling 3,0 hp

Det övergripande syftet med kursen är att pedagogiska ledare vid KTH skall ges möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter för att utveckla sitt utövande av pedagogisk ledning och organisera för nytänkande och pedagogisk utveckling på institutionen/programmet/skolan.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LH217V (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens är uppbyggd kring följande teman:

- Den högre utbildningens styrning, ledning, utvärdering och utveckling

- Kollegialitet

- Studentinflytande

- Forsknings- och arbetslivsanknytning

- Genus och jämställdhet

- Hållbar utveckling

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att pedagogiska ledare vid KTH skall ges möjligheter att utveckla kunskaper, metoder och förhållningssätt som gynnar utövande av pedagogisk ledning och utveckling på institutionen/programmet/skolan. Efter kursen förväntas deltagarna kunna:

- beskriva den egna ledarrollen;

- problematisera och förhålla sig till relationerna mellan den egna ledarrollen, högre ledning, verksamhetsstöd, medarbetare och studenter;

- problematisera och förhålla sig till de krav som ställs i styrdokument;

- implementera aktuella centrala och lokala regler och riktlinjer;

- utforma metoder och processer som gynnar utbildningsutveckling i samverkan mellan kollegor, studenter och verksamhetsstöd och som samtidigt kan skapa underlag för kvalitetssäkring;

- beskriva en vision för utbildningens inriktning och utformning sett ur ett längre perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

LH231V eller motsvarande kurs från annat universitet. Denna kurs vänder sig till lärare med ledningsuppdrag inom utbildningsutveckling.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom förberedd aktiv närvaro vid kursträffarna samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH217V

Ges av

Huvudområde

Teknik, Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Rosén, aro@kth.se

Övrig information

Förkunskapskrav är genomgången kurs LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet eller högskola.

Kursen vänder sig i första hand till undervisande personal på KTH.

Deltagare från andra universitet och högskolor är välkomna i mån av plats.