Hoppa till huvudinnehållet

LH231V Lärande och undervisning i högre utbildning 7,5 hp

Syftet med den här kursen är att ge dig möjlighet att utveckla din yrkesroll som lärare i högre utbildning, vilket inkluderar ett vetenskapligt och kollegialt förhållningssätt till undervisning och lärande.

7.5 hp corresponds to a total workload of approximately 200 hours.

The course is tailored for teachers at KTH. It is included in course offerings that meet KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

Information om kommand kursomgångar: 

https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/hogskolepedagogik

Free of charge for KTH Employees.
Course fee for external participants, 24 375 SEK/person.

*****************************************************************************

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LH231V (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att stärka rollen som lärare inom högre utbildning i Sverige med betoning på ökad förståelse för hur studenter lär sig och vad som kan påverka studenters lärande.

Huvudsakliga teman för kursen är:

- Studenters lärande i högre utbildning

- Undervisningsformer och lärarrollen

- Planering av undervisning och lärandeaktiviteter

I kursen ingår även moment kring digitalisering samt mångfald och inkludering inom högre utbildning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska deltagarna kunna:

- reflektera över studenters lärande i högre utbildning och i samarbete med andra kunna diskutera hur de kan skapa en öppen och inkluderande miljö som främjar lärande

- tillämpa begrepp och forskningsresultat i diskussioner om undervisning och lärande i högre utbildning, i relation till den egna praktiken

- diskutera och tillämpa regler och direktiv giltiga inom högre utbildning i Sverige och i det lokala sammanhanget

- designa målbaserade undervisnings- och lärandeaktiviteter och motivera valen med utgångspunkt i forskning om undervisning och lärande och givet lokala villkor

- reflektera över sin egen utveckling som lärare i högre utbildning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Delar av examinationen utförs som självständigt arbete i grupp (PRO1).

Övriga krav för slutbetyg

Kursen har krav på aktivt deltagande vid de schemalagda kursträffarna varav obligatorisk närvaro krävs vid följande kursträffar:

- Obligatorisk närvaro vid första kursträffen

- Obligatorisk närvaro vid de muntliga examinerande seminarierna (del av projektuppgiften)

- Obligatorisk närvaro vid det muntliga examinerande seminariet (del av den individuella uppgiften)

Kursdeltagare kan i samråd med kursansvarig ges möjlighet att kompensera för som mest två missade träffar genom ersättningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LH231V

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ida Naimi-Akbar, idna@kth.se

Övrig information

Kursen är skräddarsydd för lärare på KTH. Den ingår i kursutbudet som svarar mot KTHs krav på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst.