Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1000 Lär dig lära dig språk 2,0 hp

I den här online-kursen får du utforska och diskutera strategier för att effektivt lära dig ett nytt språk, eller fortsätta utvecklas inom ett språk du redan kan.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1000 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma ingenjörer och andra med behov av att snabbt kunna förkovra sig i ett främmande språk eller lära sig grunderna i ett nytt. Kursen fokuserar på att ge deltagarna konkreta, användbara strategier för att enkelt och effektivt förkovra sig i ett redan bekant språk eller lära sig ett nytt. Mot bakgrund av centrala begrepp och aktuell forskning inom språkinlärning och relaterade områden, såsom språktypologi och flerspråkighet, får deltagarna möjlighet att bekanta sig med olika hjälpmedel för att lära sig främmande språk. Kursen tar upp vikten av språkfärdigheter på flerspråkiga arbetsplatser och i ett globalt samhälle och låter deltagarna reflektera över för- och nackdelar med olika lärstilar och lärstrategier. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur centrala begrepp och teorier inom språkinlärningsteori och relevant forskning kan användas för att stödja den egna språkinlärningsprocessen
  • reflektera över vikten av att kunna flera främmande språk både på flerspråkiga arbetsplatser och i ett globalt samhälle
  • redovisa personligt grundade insikter om för- och nackdelar med olika lärstilar och lärstrategier för språkinlärning
  • identifiera och använda olika verktyg för effektiv självständig språkinlärning

i syfte att

  • utveckla egna strategier för effektiv självständig språkinlärning, med fokus på yrkesmässiga behov.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nathalie Kirchmeyer (nki@kth.se)