Hoppa till huvudinnehållet

LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 hp

Kursen erbjuds inte läsåret 18/19. Om du har mycket svaga kunskaper i engelska, kontakta kursens examinator för information om andra möjligheter till hjälp.

Kursen är endast lämplig för dig som inte har dokumenterade eller faktiska färdigheter i engelska motsvarande B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Du som har engelska 6 från svensk skola, IELTS 6 eller TOEFL 80 bör välja en kurs på högre nivå. Har du frågor - kontakta kursens examinator på mejladress nedan.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan LS1409 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Genomgång av grundläggande engelsk grammatik och akademiskt ordförråd
• Övningar och återkoppling på vetenskaplig engelska
• Hörförståelseövning/ läsning av och diskussion kring autentiskt material för att öka förståelsen av aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t. ex. hållbar utveckling, teknologiska genombrott).
• Formella individuella presentationer, inklusive förberedelser
• Tekniska beskrivningar av verktyg, grafisk data och processer

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en genomgång av engelsk grammatik och ordkunskap till studenter som behöver grundläggande stöd för att klara sina studier och arbeten. Kursen ger allmänna kunskaper och färdigheter i det engelska språket, vetenskaplig engelska i tal och skrift,text, struktur och global kompetens.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• förstå tydligt talad fakta information och huvudinnehållet av tydligt standardtal kring ämnen inom studentens studieområde eller personliga intressesfär

• läsa längre texter inom specialiserade tekniska eller vetenskapliga områden

• hålla en formell presentation och förmedla det som studenten vill utan större kommunikationssvårigheter

• redogöra för skillnaden mellan informellt och formellt språk och skriva korta tekniska beskrivningar utan allvarliga språkfel

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1409

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jamie Rinder (jamier@kth.se)