Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS140N Svenska A1 för ingenjörer 7,5 hp

Svenska A1 för ingenjörer LS140N är en online självstudiekurs i svenska för studenter utan tidigare kunskaper i språket. Kursen bygger på självstudier men erbjuder regelbunden kontakt med lärare genom obligatoriska skriftliga och muntliga uppgifter och frivillga seminarier och handledningstillfällen. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Online programstuderande

Anmälningskod

50481

Rubriker med innehåll från kursplan LS140N (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under kursen, som är nätbaserad, tränas läsning av enklare texter, uppsatsskrivning med självrättande övningar. Hörförståelse, uttal samt enklare dialoger utifrån vardagligt vokabulär och fraser tränas huvudsakligen på egen hand. Grundläggande regler för svenskans grammatik och uttal gås igenom och tränas. Realiainslag om Sverige, svensk kultur, samhälle och teknisk utveckling. Kursen har ingen lärarhandledning under sommar- och vinterlov.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens. 

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Hörförståelse
1. Förstå enkelt, långsamt och tydligt tal som handlar om välkända ämnen i vardagliga situationer

Läsförståelse
2. Förstå korta, autentiska, vardagliga texter bestående av enkla meningar och vanliga ord

Muntlig interaktion
3. Genom att ställa och besvara enkla frågor inom välkända vardagliga ämnesområden delta i enkla samtal i långsamt tempo med tydligt tal (viss stöttning från samtalspartnerns sida krävs)

Muntlig produktion
4. Med hjälp av enkla fraser och meningar berätta om och beskriva sin närmiljö och människor studenten känner

Skriftlig produktion
5. Fylla i enklare formulär och skriva korta, enkla meddelanden med inslag av redovisning för elementär svensk realia

Språksystem

6. Tillämpa för nivån adekvat fonetisk/ortografisk, morfologisk, syntaktisk och lexikal kunskap i det svenska språket.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Sökande till kursen ska inte ha förkunskaper i svenska.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samliga examinationsmoment godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd