Hoppa till huvudinnehållet

LS143U Franska A1 för ingenjörer 7,5 hp

En kurs med mycket interaktion och bra balans mellan ordförråd, grammatik och aktiv träning i vardagliga situationer som ger dig trygga grunder i språket.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan LS143U (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgång av grunderna i fransk grammatik samt uttal och intonation. Träning av

hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar av enkla texter med

varierande innehåll. Skrivövningar.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger på nivå A1 med vissa inslag på nivå A2 enligt GERS, Gemensam

europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

1. använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (A1)

2. förstå och redogöra på svenska för information från olika elementära texter (A1)

3. identifiera fakta ur enkla autentiska texter (A2)

4. identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen (A1/A2)

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KON1 - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd