LS1464 Retorik - konsten att övertyga 7,5 hp

Rhetoric - the Art of Persuasion

Kursen är avsedd för studerande med svenska på eller nära modersmålsnivå och ger deltagarna ökade kunskaper och färdigheter i retorik och retorisk framställning. I kursen tränar studenterna olika tal- och texttyper samt övar sin förmåga att granska sina egna och andras tal och texter samt ge respons på andras.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60905

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-05-17

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Linda Söderlindh <lindasod@kth.se>

 • Lärare

  Linda Söderlindh <lindasod@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  60653

 • Kursen startar

  2020-01-20

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  18 - 27

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Linda Söderlindh <lindasod@kth.se>

 • Lärare

  Linda Söderlindh <lindasod@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs för alla program.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• tala inför publik på ett välformulerat, strukturerat och övertygande sätt samt ha förmågan att anpassa, framföra och variera sitt budskap efter aktuell retorisk situation

• ha kännedom om de vanligaste klassiska retoriska greppen och förmågan använda dessa för att tolka, analysera, jämföra och kritiskt granska olika retoriska objekt

• reflektera över den egna och andras användning av olika påverkansmedel och de konsekvenser detta får för individen, samhället och demokratin

• förstå värdet och betydelsen av perspektivbyten i kommunikation med avseende på situation och publikens förståelse, vilket även inkluderar förmågan att kommunicera egna expertområden till lekmän

• arbeta med talandet och skrivandet som en process, vilket även innefattar att kunna ge och ta konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetningen av egna tal och texter. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp:

* några för retoriken viktiga teoretiska infallsvinklar såsom retorisk situation, tillitsgrunder, argumentationsstrategier och -topiker

* praktiska verktyg för att förbereda, strukturera, formulera, memorera och framföra olika slags tal och presentationer

* retoriska strategier för verbal och icke-verbal kommunikation, argumentation och för att hantera nervositet.

Muntliga arbetsuppgifter omfattar olika typer av tal och presentationer, såväl enskilt som i grupp, samt en debatt. Skriftliga arbetsuppgifter omfattar skriftlig reflektion kring egna framföranden samt analys av ett retoriskt objekt (t.ex. ett tal, en föreläsning eller en bild).

Kursupplägg

Kursen tar upp retorikens teori, praktik och analys men har fokus på praktiska övningar i muntlig framställning. Dessa varvas med retorisk analys av skriftliga och muntliga exempel samt enklare skrivövningar. Eftersom kursen avser att förbereda studenten inför framtida muntliga arbetsuppgifter utformas delar av innehållet efter de kommunikativa utmaningar som möter KTH-studenten under såväl utbildning som arbetsliv.

Kursen utgår från både den klassiska retoriken och modern retorikforskning inom exempelvis icke-verbal kommunikation, retorisk situation och argumentationsteori. Kursen tar upp några för retoriken viktiga teoretiska begrepp såsom retorisk situation, argumentationsteori, tillitsgrunder mm och hur dessa kan användas dels för att förstå hur övertygande budskap kan utformas i olika situationer, dels för att utveckla den egna förmågan att formulera välstrukturerade och övertygande budskap i olika situationer. Strudenten får även träna sig i att kritiskt förhålla sig till hur olika påverkansmedel kan användas och frågor som rör retorikens etiska dimensioner och demokratiska potential diskuteras kontinuerligt under kursen.

Upplägget bygger på en progressionstanke där teori, praktik och analys integreras löpande, där olika arbetsuppgifter bygger på varandra och där studenten kontinuerligt reflekterar över sin egen och andras utveckling över tid. Detta innebär att studenten också deltar i att ge konstruktiv feedback på kurskamraters tal och själv använder av andra given feedback för att utvecklas som talare och bli mer medveten i sin användning av retoriska strategier.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination

 • LEXA - Löpande examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Ges av

ITM/Lärande

Examinator

Linda Söderlindh <lindasod@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.