Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1464 Retorik - konsten att övertyga 7,5 hp

Kursen är avsedd för studerande med svenska på eller nära modersmålsnivå och ger deltagarna ökade kunskaper och färdigheter i retorik och retorisk framställning. I kursen tränar studenterna olika tal- och texttyper samt övar sin förmåga att granska sina egna och andras tal och texter samt ge respons på andras.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Valfri för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

TSCRM åk 1, TSCRM åk 2

Del av program

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

18 - 40

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50545

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS1464 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar upp:

* några för retoriken viktiga teoretiska infallsvinklar såsom retorisk situation, tillitsgrunder, argumentationsstrategier och -topiker

* praktiska verktyg för att förbereda, strukturera, formulera, memorera och framföra olika slags tal och presentationer

* retoriska strategier för verbal och icke-verbal kommunikation, argumentation och för att hantera nervositet.

Muntliga arbetsuppgifter omfattar olika typer av tal och presentationer, såväl enskilt som i grupp, samt en debatt. Skriftliga arbetsuppgifter omfattar skriftlig reflektion kring egna framföranden samt analys av ett retoriskt objekt (t.ex. ett tal, en föreläsning eller en bild).

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• tala inför publik på ett välformulerat, strukturerat och övertygande sätt samt ha förmågan att anpassa, framföra och variera sitt budskap efter aktuell retorisk situation

• ha kännedom om de vanligaste klassiska retoriska greppen och förmågan använda dessa för att tolka, analysera, jämföra och kritiskt granska olika retoriska objekt

• reflektera över den egna och andras användning av olika påverkansmedel och de konsekvenser detta får för individen, samhället och demokratin

• förstå värdet och betydelsen av perspektivbyten i kommunikation med avseende på situation och publikens förståelse, vilket även inkluderar förmågan att kommunicera egna expertområden till lekmän

• arbeta med talandet och skrivandet som en process, vilket även innefattar att kunna ge och ta konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetningen av egna tal och texter. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd