Hoppa till huvudinnehållet

LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 hp

Upptäck tekniker för att få din information att effektivt nå dina åhörare samt att övertyga dem om dina argument.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1465 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Detta behandlas i kursen:
• retoriska strategier, dispositioner och strukturer
• retoriska grundbegrepp och figurer
• mottagaranpassning, publikkontakt och rampfeber
• text- och meningsbyggnad

Typiska muntliga uppgifter:
• ett informerande muntligt anförande
• ett argumenterande muntligt anförande
• en muntlig retorisk debatt i ett kontroversiellt ämne

Typiska skriftliga uppgifter:
• en skriftlig revision av en text
• en argumenterande text
• en kort skriftlig analys av ett tal

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studentens språkförmåga och globala kompetens för effektiv akademisk och professionell kommunikation.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

-skriva slagkraftiga texter och tala inför publik på ett strukturerat och effektivt sätt som är anpassat efter mottagare

-redogöra för och kunna analysera olika retoriska grepp samt kunna tillämpa dessa i sina tal och texter

-arbeta aktivt med utformningen av ett tal och med skrivprocessen bl.a. genom att ge och ta konstruktiv kritik

-redogöra för en insyn i språket, historien och kulturen i den engelsktalande världen

-kunna anpassa sin skriftliga och muntliga kommunikation efter målgrupper från olika bakgrunder

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Denna kurs är inriktad på specifika färdigheter i engelska. Vid kursstart bör studenten därför ha generella kunskaper i språket motsvarande lägst nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. Studenten ansvarar själv för att kontrollera sina förkunskaper genom ett test gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1465

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd