Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1484 Japanska A2 för ingenjörer 7,5 hp

Välkommen till LS12484, japanska A2 för ingenjörer.

Under denna kurs lär vi oss än mer nyanserade uttryck på japanska för att navigera genom olika vardagliga situationer.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Valfri kurs för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Kvällstid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 27

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50181

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS1484 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal i varierande situationer. Uttalsövningar. Grammatik- och ordförrådsövningar. Aktiv inlärning av ytterligare ca. 100 kanji-tecken. Genomgång av uppbyggnaden av tekniska termer. Översättningsövningar av vardagliga samt enkla tekniska texter från japanska till svenska och omvänt. Skrivövningar, bl.a. att fylla i blanketter och cv-mallar. Realiainslag om Japan, japansk kultur, samhälle och teknisk utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända ämnesområden

• föra samtal om kända ämnen i vardagliga situationer

• skriva texter som t.ex. brev för att uttrycka tack eller önskemål

• identifiera fakta ur enkla texter med fackspråklig anknytning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Japanska A1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd