Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS2442 Engelska för arbetslivet 7,5 hp

I en språkfokuserad lärmiljö och med kursdeltagare från olika program, utveckla dina
språkkunskaper för framgångsrik kommunikation när du söker jobb och arbetar i STEMbranschen.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, åk 3, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 54

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50138

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS2442 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att kursdeltagarna ska tillägna sig avancerad engelska för arbetslivet och uttrycka sig på ett lämpligt sätt i professionella sammanhang. Kursdeltagarna jobbar med:   

- avancerat ordförråd, grammatik och retorik för professionell kommunikation på engelska 

- professionella genrer och konventioner  

- undersökning av kulturell och språklig mångfald på arbetsplatser 

- strategier för att informera och övertyga olika målgrupper 

Lärandemål

I en språkfokuserad lärmiljö och med kursdeltagare från olika ingenjörs- och teknikvetenskapliga områden lär sig studenterna engelsk språkstruktur och strategier för att  kommunicera sina tekniska kunskaper på tydlig, koncis och exakt engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. analysera och utvärdera, i både diskussion och text, arbetsplatsrelaterad kommunikation, samt konkretisera särdrag hos interkulturell kommunikation, teknisk kommunikation och formell kommunikation i professionella sammanhang
  2. välja och förklara lämpliga stilar och strategier för informationsstruktur, på både stycke- och meningsnivå, för att skapa tydliga professionella texter och kommunicera effektivt i digitala kanaler
  3. sammanfatta och väcka intresse för sina egna akademiska och professionella erfarenheter i både tal och text, samt identifiera och tillämpa begrepp, teorier och metoder inom förhandlingsteknik för att nå konsensus i professionella möten

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i ett ingenjörs- eller tekniskt ämne, minst 90 hp, och generella kunskaper i engelska motsvarande B2 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd