Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS2444 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp

I en språkfokuserad lärmiljö och med deltagare från olika program får du i denna kurs utveckla dina teknikspecifika kunskaper genom att lära dig anpassa din kommunikation till olika genrer, målgrupper och syften.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, åk 3, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

20 - 54

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50148

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LS2444 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att få kursdeltagarna att utveckla teknikspecifik kunskap genom att anpassa sin tekniska kommunikation till olika genrer, målgrupper och syften. Kursdeltagare arbetar individuellt och i grupp med fokus på tydlig, koncis och exakt engelska, och de arbetar med viktiga principer inom ingenjörs- och teknikämnena, såsom hållbarhet, mångfald, jämställdhet och integration. Kursdeltagare får träning i och personlig återkoppling på:

- avancerad teknikvetenskaplig engelska: meningsbyggnad, textstruktur, vetenskaplig stil och ordförråd, referenshantering

- språk- och diskursanalys

- kamratgranskning, reflektion och självvärdering 

- tekniska genrer (t.ex. instruktioner, förslag, presentationer)

Lärandemål

I en språkfokuserad lärmiljö och med kursdeltagare från olika ingenjörs- och teknikvetenskapliga områden lär sig studenterna engelsk språkstruktur och strategier för att kommunicera sina tekniska kunskaper på tydlig, koncis och exakt engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. skapa teknikspecifika texter, anpassa dem till olika syften och målgrupper samt presentera dem muntligt och skriftligt
  2. identifiera och tillämpa principer och konventioner för teknikvetenskaplig diskurs
  3. analysera och utvärdera skrivprocessen och bedöma skrivverktygens roll i denna process 
  4. förklara teknikspecifik kunskap på engelska och argumentera i diskussioner med koppling till olika teknikområden

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i ett ingenjörs- eller tekniskt ämne, minst 90 hp, och generella kunskaper i engelska motsvarande B2 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar kurs LS2429