Hoppa till huvudinnehållet

LT1013 Verksamhetsförlagd utbildning 1 15,0 hp

Verksamhetsförlagd utbildning på en grund- eller gymnasiskola

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1013 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten introduceras i skolans verksamhet och organisation genom att tillbringa en längre period i en skola. Studenten ska under handledning delta i skolverksamheten, främst genom undervisning och auskultation, men även genom deltagande i möten, konferenser och liknande. Ämnen och skolform ska vara relevanta för studentens framtida examen.

Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter, relevanta ämneskunskaper och systematisk reflektion integrera teori och praktik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. under handledning planera, genomföra, utvärdera och utveckla lektioner utifrån relevanta kunskaper i ämnet och ämnesdidaktik, i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

2. diskutera hur jämlikhet, jämställdhet, hållbar utveckling och etik kan tas upp i den pedagogiska verksamheten

3. observera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt analysera förutsättningar för att på bästa sätt stimulera elevers lärande och utveckling

4. kommunicera genom lyssnande, talande och skrivande på ett för skolverksamheten ändamålsenligt sätt

5. bemöta elever och skolpersonal i olika situationer med empati, respekt och ett professionellt förhållningssätt, samt identifiera och analysera egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för detta bemötande

6. kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna

7. identifiera, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs i syfte att utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För KPULU: Grundläggande behörighet.  

För LÄRGR: Grundläggande behörighet med minst 90 hp ämneskunskaper i undervisningsämnena, motsvarande innehåll från åk 1 och 2.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

VG, G, U

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning, 12,0 hp, betygsskala: VG, G, U

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro och aktivt deltagande under hela perioden i skolan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1013

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Kursen läses i nära anslutning till övriga kurser som läses under samma termin. Observationsuppgifter, datainsamling och liknande till dessa kurser förekommer under VFU.

Student som underkänns på kursen får göra om den en gång (totalt max två försök, inklusive det första). Denna typ av begränsning är tillåten för kurser som innehåller praktik eller motsvarande (se Högskoleförordningen, SFS 1993:100, 6 kap., 21 §).