Hoppa till huvudinnehållet

LT1014 Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv 6,0 hp

Kursens syfte är att ge en introduktion till skolans organisation och styrning, inkluderat lagar och förordningar, samt normer och värderingar. Kursen behandlar detta ur ett historiskt och nutida perspektiv. Skolans roll i relation till utbildning, demokrati och fostran diskuteras och hur detta förändrats över tid. Vidare tas läraruppdraget och lärarens roll i relation till skolans organisation och styrning upp. Kursen behandlar även läroplansteori och belyser hur man i samhället väljer ut kunskaper samt hur principer för detta urval och bedömning har skiftat över tid.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1014 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion till skolans organisation och styrning, inkluderat lagar och förordningar, samt normer och värderingar. Kursen behandlar detta ur ett historiskt och nutida perspektiv. Skolans roll i relation till utbildning, demokrati och fostran diskuteras och hur detta förändrats över tid. Vidare tas läraruppdraget och lärarens roll i relation till skolans organisation och styrning upp. Kursen behandlar även läroplansteori och belyser hur man i samhället väljer ut kunskaper samt hur principer för detta urval och bedömning har skiftat över tid.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för den svenska skolans framväxt

- förstå och kunna redogöra för principerna för skolans styrning och diskutera hur politisk styrning av skolan hänger samman med pedagogisk praktik

- jämföra hur synen på barn och ungdom förändrats genom tiderna och hur dessa förändringar påverkat skolans verksamhet

- reflektera över skolans uppdrag vad gäller utbildning och fostran i relation till demokratiska värderingar, deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om barnens rättigheter

- jämföra läraruppdraget förr och nu, samt reflektera över läraryrkets förändring över tid

- analysera, med hjälp av relevanta teorier och begrepp, lärarens roll i relation till skolans organisation och styrning

- analysera urvalet av kunskaper i skolan ur ett läroplansteoretiskt perspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • INLB - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Geschwind

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1014

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Geschwind (larsges@kth.se)